Ochrana osobních údajů (GDPR)

Následující informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen „Dotčená osoba“), které provádí výše uvedený prodávající (v tomto článku dále jen „Provozovatel“). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údajov v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, všeobecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů při odeslání poptávky

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vybavení poptávky, jsou: jméno a příjmení, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo Dotčené osoby.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících ze všeobecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, zákona o archivech a registracích, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. minimálně po dobu 10 let.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřena společnost NetSuccess, s.r.o., která Provozovateli poskytuje B2B řešení spojená se zajištěním řádného provozování internetového portálu (dále jen „Zprostředkovatel“).

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou Zprostředkovatele a poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jako i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zboží a/nebo služby nabízené na internetovém portálu nejsou určeny návštěvníkům mladším 18 let a mohou vyžadovat montáž.

Zpracování osobních údajů při přihlášení k odebírání newsletteru

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: e-mailová adresa, jméno a příjmení Dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu §13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoliv odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru anebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může výt pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní.

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jako i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Newsletter není určen návštěvníkům mladším 18 let.

Zpracování osobních údajů při využití služby Registrovaný zákazník

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem poskytnutí služby Registrovaný zákazník, jsou: jméno a příjmení, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo Dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práva a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, kterou by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o využívání služby Registrovaný zákazník.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje portálová řešení spojená se zajištěním řádného provozu internetového obchodu, tedy i s řádným fungováním služby Registrovaný zákazník.

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jako i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Služba Registrovaný zákazník není určena návštěvníkům mladším 18 let.